Regulamin

REGULAMIN SERIWSU ODJAJECZKADOCIASTECZKA.PL

 

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień Towarów za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem www.odjajeczkadociasteczka.pl

 2. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie www.odjajeczkadociasteczka.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w Serwisie oraz o nie korzystanie z Serwisu.

 3. Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

Sprzedawca – rozumie się przez to Firmę M.W. TOBOWSCY Wojciech Tobowski z siedzibą w Trzemieśni, Trzemiśnia 75, 32-425, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 679-265-90-99, REGON 120729679.

Zamawiający – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Serwis – rozumie się przez to platformę internetową, zlokalizowaną pod adresem: www.odjajeczkadociasteczka.pl, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających; w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy oraz Ceny Towarów.

 

Użytkownik – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną korzystająca z Serwisu.

Towar – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie.

Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Serwisie odjajeczkadociasteczka.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Dostawca – należy przez to rozumieć podaną w Serwisie odjajeczkadociasteczka.pl firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”). Sprzedawca zapewnia dostarczanie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione w Serwisie odjajeczkadociasteczka.pl podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

Sklep – rozumie się przez to prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową odjajeczkadociasteczka.pl

Zamówienie – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienia składane i ewidencjonowane w Serwisie odjajeczkadociasteczka.pl

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

 

II. Serwis

 1. Korzystanie z Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

 1. szerokopasmowe łącze internetowe,

 2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),

 5. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze, system operacyjny OS X,

 6. aktywne konto e-mail.

 

 1. Zamawiający uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

 2. Zamawiający zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.

 4. Przeglądanie Towaru Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Zamawiającego na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

 

III. Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Serwisie odjajeczkadociasteczka.pl (założenia konta Zamawiającego) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Zamawiającego.

 2. Rejestracja w Serwisie odjajeczkadociasteczka.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne.

 3. Po zarejestrowaniu się w Serwisie odjajeczkadociasteczka.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 4. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia loginu i hasła osobom trzecim.

 5. W celu usunięcia konta Zamawiającego z Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie odjajeczkadociasteczka.pl na adres mailowy: sklep@odjajeczkadociasteczka.pl

 6. W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Serwisu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

IV. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl:

 1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

 2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Zamawiającego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Zamawiającego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Zamawiającego.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

V. Warunki realizacji zamówień i zasada płatności.

 1. Zamawiający może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia należy:

 1. zalogować się do Serwisu odjajeczkadociasteczka.pl lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Zamawiający może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

 4. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Zamawiającemu ma zostać wystawiona faktura VAT;

 5. kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”.

 1. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

 2. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w koncie Zamawiającego lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.

 3. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Zamawiającego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Zamawiającego, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Zamawiającemu:

 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

 1. W przypadku gdy Zamawiający nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego ustępu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Zamawiającym z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Zamawiającemu produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia.

 2. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

VI.Czas realizacji zamówień

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej odjajeczkadociasteczka.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie godzin lub dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Zamawiającego nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru dostępny jest na dole strony. Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres:

Firma M.W. TOBOWSCY Wojciech Tobowski

Nieznanowice 117, 32-422 Nieznanowice

 1. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

 3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 1. Sprzedawca zwraca Zamawiającemu należność za odesłany przez Zamawiającego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru w stanie niezmienionym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.

 2. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Serwisie odjajeczkadociasteczka.pl.

 

VII. Reklamacje

 1. Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów. Na zakupione towary Sprzedawca nie udziela gwarancji.

 

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje można składać:

a. osobiście w biurze Sprzedawcy (Nieznanowice 117, 32-422 Nieznanowice) od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00.

lub

b. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@odjajeczkadociasteczka.

 1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w Serwisie odjajeczkadociasteczka.pl.

 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć Sprzedawcy Towar wraz z dowodem zakupu.

 3. W przypadku Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia realizacji Zamówienia.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego.
  O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.

 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca w terminie 7 dni od dnia jej pozytywnego rozpatrzenia jest zobowiązany, zależnie od wyboru dokonanego przez Zamawiającego w zgłoszeniu reklamacyjnym, odpowiednio do zwrotu wpłaconej za Towar ceny (na rachunek bankowy Zamawiającego albo przekazem pocztowym, zależnie od treści zgłoszenia reklamacyjnego) lub do dostarczenia Zamawiającemu nowego produktu pozbawionego wad na swój koszt.

VIII. Zasady ochrony danych osobowych Zamawiających

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Zamawiających jest Firmę M.W. TOBOWSCY Wojciech Tobowski. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazywanych danych w sposób przewidziany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe umieszczone przez Zamawiającego w Serwisie w toku rejestracji są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu i nie podlegają udostępnianiu osobom trzecim, o ile Sprzedawca nie zostanie zobowiązany do ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego przez uprawnione organy władzy publicznej.

 3. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.

 4. Umieszczenie w Serwisie przez Zamawiającego swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Serwisu. Przy dokonywaniu rejestracji w Serwisie, Zamawiający powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem z Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, bowiem ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości składania i realizacji zamówień przez Kupującego. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania oraz do żądania od Sprzedawcy zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych. Sprzedawca zastrzega jednak, że w wypadku spełnienia takiego żądania dalsze korzystanie z Serwisu przez Kupującego może okazać się niemożliwe wobec braku danych pozwalających na składanie i realizację zamówień.

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 4. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Zamawiający ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

 5. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.odjajeczkadociasteczka.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl